Activitate APCE

Repere din activitatea senatorului Viorel-Riceard Badea, membru al Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE)

Iunie 2015, Strasbourg, Sesiune APCE

Viorel Riceard BADEA, RomaniaViorel Riceard BADEA, Roumanie– a fost ales președinte al Subcomisiei APCE privind drepturile minorităților; a anunțat, în calitatea sa de președinte al subcomisiei, organizarea, pe parcursul celei de-a patra părți a Sesiunii ordinare a APCE (Strasbourg, 28 septembrie-2 octombrie 2015), a unei reuniuni comune a Subcomisiilor APCE privind drepturile minorităților și, respectiv, egalitate de gen, care va avea ca temă protecția drepturilor femeilor care aparțin minorităților naționale;

– intervenţie pe marginea raportului cu tema ”Examinarea anulării deplinelor puteri anterior ratificate ale Delegației Federației Ruse la APCE”.

intervenţie, în numele Grupului PPE, pe marginea raportului cu tema „Recunoașterea și prevenirea neorasismului”.

Aprilie 2015, Strasbourg, Sesiune APCE

– intervenţie în cadrul dezbaterii de urgenţă cu tema „Tragedia umană din Mediterana: necesitatea unei acţiuni imediate”;

– a prezentat, în plenul Adunării, raportul cu tema „Egalitate şi nediscriminare în accesul la justiţie”, remarcând următoarele: Convenția Europeană a Drepturilor Omului, în art. 6 (dreptul la un proces echitabil) și în art. 13 (dreptul la un recurs efectiv), face referire la accesul la justiţie a cărui sferă de cuprindere este mult mai largă, incluzând conştientizarea drepturilor şi aspectelor de ordin procedural, asistenţa juridică, reprezentarea legală, capacitatea juridică și accesul general la instanţele judecătoreşti; primul instrument juridic internaţional care menţionează în mod explicit accesul la justiţie este Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) – art. 67 pct. 4, potrivit căruia UE trebuie să faciliteze accesul la justiţie, în special prin recunoașterea reciprocă a hotărârilor judiciare și extrajudiciare în materie civilă; interpretarea dată de CEDO statutului de victimă a fost criticată de doctrina de specialitate ca fiind prea strictă, în special în situația persoanelor cu dizabilități intelectuale, care, în majoritatea statelor membre ale Consiliului Europei, nu beneficiază de capacitate procesuală de exerciţiu; în scopul maximizării accesului la justiție, obstacolele pot fi înlăturate şi prin recurgerea la metode alternative de soluționare a litigiilor (mediere), inclusiv prin combinarea acestora cu mecanismele jurisdicţionale tradiţionale. Rezoluţia APCE 2054 (2015) cu tema Egalitate şi nediscriminare în accesul la justiţie, parte integrantă a raportului, a fost adoptată de membrii Adunării cu majoritate de voturi.

Martie 2015, Paris, Comisia pentru egalitate şi nediscriminare

– a prezentat, în cadrul reuniunii de comisie, proiectul de raport cu tema „Egalitate şi nediscriminare în accesul la justiţie”.

Membrii comisiei au adoptat în unanimitate proiectul de rezoluţie aferent raportului, documentul fiind transmis, spre examinare şi vot final, plenului Adunării, cu ocazia celei de-a doua părţi a Sesiunii ordinare a APCE (Strasbourg, 20-24 aprilie).

Ianuarie 2015, Strasbourg, Sesiune APCE

intervenţie în plenul Adunării pe marginea raportului referitor la „Desfășurarea alegerilor parlamentare din Republica Moldova (30 noiembrie 2014);

– a prezentat, în cadrul reuniunii Comisiei pentru egalitate și nediscriminare, memorandumul proiectului de raport cu tema „Egalitate și nediscriminare în accesul la justiţie”.

Decembrie 2014, Paris, Comisia pentru egalitate şi nediscriminare

e024813b29ebd45d0ef447940e0ad5c1_l– a prezentat moţiunea pentru rezoluţie cu tema „Drepturile lucrătoarelor casnice care provin din Europa de Est” și, cu această ocazie: a subliniat nevoia conştientizării în rândul opiniei publice, atât în statele de origine, cât şi în statele de destinaţie, a faptului că lucrătoarele casnice reprezintă un grup vulnerabil care necesită o protecţie adecvată; a menționat că, în mod frecvent, discriminarea lucrătoarelor casnice nu se produce la nivelul statului, ci mai degrabă la nivelul angajatorului, care este principalul vector de propagare a comportamentului discriminatoriu; a arătat că scopul adoptării, de către APCE, a unei rezoluţii în materie este de a atrage atenţia asupra nerespectării, în cazul acestor persoane, a dreptului la condiţii de muncă echitabile, aşa cum prevede Carta socială europeană revizuită. În urma dezbaterii, membrii comisiei au decis transmiterea moţiunii pentru rezoluţie în atenţia Biroului APCE, cu propunerea de a fi sesizată Comisia pentru afaceri sociale, sănătate şi dezvoltare durabilă a APCE, în vederea redactării unui raport.

Octombrie 2014, Strasbourg, Sesiune APCE

intervenţie în plenul Adunării pe marginea raportului referitor la „Îndeplinirea obligațiilor și angajamentelor față de Consiliul Europei de către Albania”, a atras atenția asupra situației aromânilor din Albania, comunitate etno-lingvistică care își revendică identitatea de la filonul cultural și etnic românesc; a învederat importanța adoptării unui sistem flexibil și adecvat pentru recunoașterea minorităților naționale și etnice, în deplin acord cu recomandarea făcută Albaniei în 2013 de Comisia Europeană, privind asigurarea egalității de tratament între diversele minorități etnice și etno-lingvistice;

intervenţie în cadrul dezbaterii de actualitate privind situaţia din Ucraina, exprimându-şi preocuparea faţă de deteriorarea climatului de securitate din acest stat, atât din perspectiva respectării principiilor dreptului internațional, cât și a impactului umanitar al conflictului hibrid alimentat de Federația Rusă, prin intermediul forțelor separatiste din estul Ucrainei; în calitatea sa de parlamentar român pentru diaspora și reprezentant al unei importante comunități de români care trăiesc în țara vecină, a făcut apel la autoritățile de la Kiev să țină cont, în cadrul proceselor de reformare, de drepturile persoanelor aparținând minorităților naționale; în acest sens, a recomandat armonizarea cadrului legislativ în concordanță cu instrumentele juridice în materie ale Consiliului Europei, la care Ucraina este parte, respectiv Convenția cadru privind drepturile persoanelor aparținând minorităților naționale și Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare.

Iunie 2014, Strasbourg, Sesiune APCE

intervenţie în cadrul dezbaterii libere, în care s-a referit la situația adolescentului român de origine romă care a fost agresat într-o suburbie a capitalei franceze pentru săvârșirea unei presupuse infracțiuni;

– prezentare, în Comisia pentru egalitate și nediscriminare, în calitate de raportor, a proiectului de raport cu tema „Egalitate și nediscriminare în accesul la justiție”,

– intervenţie pe marginea raportului cu tema „Sosirea pe scară largă a unor fluxuri migratorii mixte pe țărmurile italiene”

viorel_badea_1– s-a adresat în plenul Adunării Președintelui Ucrainei, Petro Poroșenko, solicitându-i ca, în procesul de elaborare a legislației privind protecția persoanelor aparținând minorităților naționale, să nu mai fie prevăzută limba moldovenească ca limbă regională sau minoritară întrucât există o decizie a Curții Constituționale din Republica Moldova care statuează că limba oficială a acestui stat este limba română; în replică, Președintele ucrainean a menționat că  aspectul invocat se circumscrie procesului de descentralizare care urmează să se desfăşoare în Ucraina, subliniind totodată reprezentarea minorității române, inclusiv în Delegația Parlamentului ucrainean la APCE, prin deținerea funcției de președinte al delegației.

Aprilie 2014, Strasbourg, Sesiune APCE

intervenţie pe marginea raportului cu tema „Situaţia şi drepturile minorităţilor naţionale tradiţionale în Europa”

După dezbaterea raportului, au fost examinate amendamentele la proiectul de rezoluţie şi la proiectul de recomandare. Plenul Adunării a hotărât modificarea titlului raportului în „Situaţia şi drepturile minorităţilor naţionale în Europa”, eliminându-se noţiunea de „minorităţi naţionale tradiţionale”. Plenul Adunării a adoptat o serie de  amendamente propuse de parlamentarii români, printre care: acceptarea sintagmei „drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale”, aşa cum este recunoscută în dreptul internaţional; o examinare detaliată, în baza bunelor practici în materie, a diferitelor forme de protecţie a persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale; eliminarea recomandării potrivit căreia şcolile de studii politice ale Consiliului Europei ar trebui să abordeze definiţia conceptului de „stat naţiune” şi adoptarea propunerii ca obiectivele acestor instituţii să includă promovarea şi protecţia drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, etnice, religioase sau lingvistice, ca premise ale stabilităţii politice şi sociale ale statelor în care acestea locuiesc; respectarea deplină a principiilor generale de drept internaţional în ceea ce priveşte implementarea, într-un format agreat de toate părţile implicate, a autonomiei teritoriale.

Martie 2014, Viena, Comisia pentru egalitate şi nediscriminare

intervenţie pe marginea proiectului de raport cu tema „Situația și drepturile minorităților naționale tradiționale în Europa”. În urma examinării proiectului de raport, membrii comisiei au votat pentru includerea a două amendamente ale senatorului român în proiectul de rezoluție. Primul se referă la promovarea multiculturalismului și a solidarității ca parte a dialogului continuu cu reprezentanții minorităților naționale tradiționale, în timp ce al doilea propune ca promovarea utilizării limbilor minorităților naționale tradiționale în regiunile în care acestea locuiesc să nu se facă în detrimentul limbilor oficiale și al necesității învățării acestora, așa cum este menționat în Preambulul Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare.

Ianuarie 2014, Strasbourg, Sesiune APCE

intervenţie în cadrul dezbaterii libere din plenul Adunării, în care a adus în discuţie situația românilor din Transnistria, al căror acces la educație în limba maternă le este refuzat cu obstinație, prin diverse mijloace, de așa-zisele autorități de la Tiraspol;

– a prezentat, în cadrul Comisiei pentru egalitate și nediscriminare a Adunării, în calitatea sa de raportor, proiectul de raport cu tema „Egalitate și nediscriminare în accesul la justiție”, arătând că: toţi cetăţenii, indiferent de statutul lor (victime ale unor acte de violență; persoane care locuiesc în zone rurale sau îndepărtate; persoane cu posibilități materiale reduse; minorități naționale și lingvistice; persoane cu dizabilități; migranți; refugiați; apatrizi etc.) sunt pe deplin îndrituiţi să aibă acces la justiţie; egalitatea în fața legii constituie un principiu fundamental, consacrat de toate instrumentele internaționale în materia drepturilor omului şi este parte integrantă a legilor fundamentale din statele membre ale Consiliului Europei;

– intervenţie pe marginea raportului cu tema „Migranţii: un beneficiu pentru societăţile gazdă” 

viorel-badea

Decembrie 2013, Paris, Comisia pentru egalitate şi nediscriminare

intervenţie pe marginea proiectului de raport cu tema „Situația și drepturile minorităților naționale tradiționale în Europa”.

Octombrie 2013, Strasbourg, Sesiune APCE

intervenţii în cadrul dezbaterii libere din plen, în care a atras atenţia asupra problemelor serioase cu care se confruntă unele femei din Europa de Est care lucrează în străinătate, în state membre ale Uniunii Europene şi a propus examinarea acestei situaţii în cadrul Comisiei pentru egalitate şi nediscriminare a APCE; pe marginea rapoartelor „Funcţionarea instituţiilor democratice în Bosnia şi Herţegovina” şiÎndeplinirea obligaţiilor şi angajamentelor de către Republica Moldova”.  

Septembrie 2013, Madrid, Comisia pentru egalitate şi nediscriminare

intervenţie pe marginea raportului „Situaţia şi drepturile minorităţilor tradiţionale” în care a arătat, printre altele, că: în Europa există o diversitate de modele de protecţie a drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, iar acordarea unor forme de autonomie teritorială bazată pe criterii etnice nu poate fi acceptată ca standard european, unanim recunoscut; 

Iunie 2013, Strasbourg, Sesiune APCE

– a fost desemnat ca raportor al Comisiei pentru egalitate şi nediscriminare pe tema „Egalitate şi nediscriminare în accesul la justiţie”;

– a iniţiat şi a depus, alături de ceilalţi membri ai delegaţiei române, declarația scrisă intitulată Evoluţiile îngrijorătoare din Transnistria.

intervenţii pe marginea rapoartelor „Dialogul de postmonitorizare cu Republica Macedonia” şi „Situația și drepturile minorităților naționale tradiționale în Europa”

Octombrie 2012, Strasbourg, Sesiune APCE

întrebare adresată Preşedintelui Republicii Moldova, Nicolae Timofti referitoare la măsurile pe care autoritățile de la Chișinău intenționează să le întreprindă pentru protejarea școlilor cu predare în limba română din stânga Nistrului;

adoptarea a două dintre amendamentele propuse la raportul privind îndeplinirea obligaţiilor şi angajamentelor Federaţiei Ruse prin care APCE face apel la continuarea negocierilor bilaterale, în vederea identificării unei soluții viabile menite să conducă la returnarea, prin negociere directă, de către autorităţile de la Moscova, a bunurilor culturale și a altor proprietăți către țările vizate, inclusiv a Tezaurului românesc.

foto-apce-800x4002x

Septembrie 2012, Paris, Comisia de monitorizare

schimb de opinii cu privire la situaţia din România, între membrii Comisiei Prezidenţiale a APCE şi reprezentanţi ai puterii și opoziției din Delegaţia Parlamentului României, respectiv senatorul Viorel-Riceard Badea şi deputatul Tudor Panţîru.

Ianuarie 2012, Strasbourg, Sesiune APCE

intervenţii pe marginea rapoartelor referitoare la „Îndeplinirea obligaţiilor şi angajamentelor de către Serbia” şi „Funcţionarea instituţiilor democratice în Ucraina”

Octombrie 2011, Strasbourg, Sesiune APCE

intervenţii pe marginea rapoartelor „Combaterea pornografiei infantile pe Internet printr-o acţiune coordonată transversal şi la nivel internaţional” şi „Copiii fără documente: o reală sursă de îngrijorare”;

Septembrie 2011, Caserta, Comisia pentru afaceri politice

–  a fost ales preşedinte al Subcomisiei pentru prevenirea conflictelor prin dialog şi reconciliere a APCE

intervenţie în cadrul dezbaterii referitoare la raportul „Violenţa împotriva comunităţilor religioase” în care a făcut referire la două situaţii punctuale de îngrădire flagrantă a libertăţii religioase: împiedicarea, de către autorităţile ucrainene, a participării a doi jurnalişti români şi a unui grup de studenţi din Republica Moldova la inaugurarea unei biserici ortodoxe româneşti în Kamişivka (Hagi-Curda), localitate cu populaţie preponderent românească, situată în sudul Basarabiei; actele de vandalism din estul Serbiei, de pe Valea Timocului, care au vizat distrugerea unor însemne religioase româneşti;

Aprilie 2011, Strasbourg, Sesiune APCE

– depunerea Declaraţiei scrise privind Gestionarea solidară a crizei refugiaţilor din ţările nord-africane.

Ianuarie 2011, Strasbourg, Sesiune APCE

– adoptarea în unanimitate a amendamentele depuse la raportul privind „Reconcilierea şi dialogul politic în ţările din fosta Iugoslavie”.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!